март 19, 2018

Опфатници

Универзална стега-опфатница за алуминиумски спроводник Ø8 mm кон олук за одвод на вода со кружен и коцкаст облик со Ø80-120 mm.

Шифра: 110256

Опис:
Универзална стега со дупчиња и уше за монтажа на алуминиумски спроводник Ø8 mm кон олук за одвод на вода со кружен и коцкаст облик со дијаметар Ø80/90/100/110/120 mm. Материјал алуминиум.

Опфатница за заземјување на цевка со димензија 1″.Од топлопоцинкован челик.

Шифра: 110256

Опис:
Опфатница за заземјување на цевка со димензија 1″.Од топлопоцинкован челик.