март 19, 2018

Ленти за антикорозивна заштита

Лента за корозивна заштита.

Шифра: 1024

Опис:
Лента за корозивна заштита во ролна со должина 10 m и ширина 50 mm. Со оваа лента која служи за заштита од корозија се обвиткуваат клемите или вкрсните спојки кои што остануваат во земјата. Се употребува при заземјување. Не се употребува за обвиткување на споеви кои се во бетон.