март 19, 2018

Изолирана заштита

Приемник на електрично атмосферско празнење Ø16/Ø10/1500 mm, со навој М16. Алуминиум.

 

Шифра: 103111

Опис:
Приемник на електрично атмосферско празнење (ЕАП) со димензии Ø16/Ø10/1500 mm, со навој М16. Од алуминиум. (Громобранска прачка).

Приемник на електрично атмосферско празнење Ø16/Ø10/2000 mm, со навој М16. Алуминиум.м.

 

Шифра: 103112

Опис:
Приемник на електрично атмосферско празнење (ЕАП) со димензии Ø16/Ø10/2000 mm, со навој М16. Од алуминиум. (Громобранска прачка).

Приемник на електрично атмосферско празнење Ø16/Ø10/2500 mm, со навој М16. Алуминиум.

 

Шифра: 103113

Опис:
Приемник на електрично атмосферско празнење (ЕАП) со димензии Ø16/Ø10/2500 mm, со навој М16. Од алуминиум. (Громобранска прачка).

Приемник на електрично атмосферско празнење Ø16/Ø10/3000 mm, со навој М16. Алуминиум.

 

Шифра: 103114

Опис:
Приемник на електрично атмосферско празнење (ЕАП) со димензии Ø16/Ø10/3000 mm, со навој М16. Од алуминиум. (Громобранска прачка).

Громобранска-франклинова прачка за прием на електрично атмосферско празнење Ø16/1000 mm. Алуминиум.

 

Шифра: 102000

Опис:
Громобранска-франклинова прачка за прием на електрично атмосферско празнење Ø16/1000 mm, со двостран жлеб. Од алуминиум.

Громобранска-франклинова прачка за изолирана заштита GFK/VA 1,5/1,5 m, Н=3,75 m, Hef(ефективно)=3,0 m, со еден страничен држач L=1 m.

 

Шифра: 111490

Опис:
Громобранска-франклинова прачка за изолирана заштита GFK/VA 1,5/1,5 m, Н=3,75 m, Hef(ефективно)=3,0 m, со еден страничен држач L=1 m. Конструкција: Основа–цевка од нерѓосувачки челик Ø42/L=1500 mm; диелектрична цевна изолација GFK Ø48/L=1500 mm со 2 бр диелектрични капи (за спречување на водна капка-дожд), карбован алуминиумски крај со клема за проводник Ø8-10 mm и приемник на електрично атмосферско празнење Ø10/L=750 mm, од алуминиум. Страничен диелектричен држач GFK Ø32/L=1000 mm со можност на прифаќање на проводник Ø8-10 mm на крајот. Два монтажни држачи (од нерѓосувачки челик ) со отвори за монтажа кон штитениот уред, вертикална рамнина, ѕид и друго.